مادر

کیست مادر؟ نقشه ایجاد ما
کیست مادر؟ بانی بنیاد ما
قلب او سرچشمه امید هاست
سینه او مشرق خورشیدهاست
رمز عشق جاودانی مادر است
کیمیای زندگانی مادر است
هر چه دارم من همه از مادر است
پای تا سر شعله ام زین اخگر است

برای من مادرم با شکوه ترین زنی است که دیده ام. (چارلی چاپلین)

یک بوسه مادرم مرا نقاش کرد.( رافائل)

در جستجوی عشق

مادر، بهترین مخلوق خدا در عالم…

مادر، دریای بی انتهای دوست داشتن…

مادر، عشق بی پایان خدا در عالم…

مادر، خالق انسان در زمین…

رازو نیاز آسمونی

 

 

مادر
خدا انداخت زير پای مادر

                                                           بهشتی کز همه چيز است برتر

                         اگر خواهی شوی مهمان جنت

                                                    نداری بهتر از مادر تو نعمت

                         بود شرط بهشت اين حرف آخر

                                                    که باشی خاک زير پای مادر

 

 

 

 

تاج از فرق فلک برداشتن ،

جاودان آن تاج بر سرداشتن :

                                               در بهشت آرزو ره یافتن،

                                        هر نفس شهدی به ساغر داشتن،

                                                                                                روز در انواع نعمت ها و ناز،

                                                                                          شب بتی چون ماه در بر داشتن ،

                                                                                                                صبح از بام جهان چون آفتاب ،

                                                                                                    روی گیتی را منور داشتن ،

شامگه چون ماه رویا آفرین،

ناز بر افلاک اختر داشتن،

                                چون صبا در مزرع سبز فلک،

                                  بال در بال کبوتر داشتن،

                                                                  حشمت و جاه سلیمانی یافتن،

                                                                   شوکت و فر سکندر داشتن ،

                                                                                                              تا ابد در اوج قدرت زیستن،

                                                                                                         ملک هستی را مسخر داشتن،

                                                      برتو ارزانی که ما را خوش تر است :

                                                         لذت یک لحظه "مادر" داشتن !

                                                                                                                   "فریدون مشیری"

 

 

 

مادر ...

روز مادر یعنی به تعداد همه روزهای گذشته ی تو ، صبوری

روز مادر یعنی به تعداد همه روزهای آینده ی تو ، دلواپسی

روز مادر یعنی به تعداد آرامش همه خواب های کودکانه تو ، بیداری

روز مادر یعنی مرور  9  ماه خاطرات در او زنده بودن و با او تپیدن...

روز مادر یعنی بهانه بوسیدن خستگی دستهایی که عمری به پاک بالیدن تو چروک شد...

روز مادر یعنی بهانه در آغوش کشیدن زنی که نوازشگر همه ی سالهای دلتنگی تو بود...

روز مادر یعنی باز هم بهانه مادر گرفتن...

تقدیم به همه مادران به خصوص مادر عزیز خودم

چند سال پیش در یک روز گرم تابستان پسر کوچکی با عجله لباسهایش را درآورد و خنده کنان داخل دریاچه شیرجه رفت. مادرش از پنجره نگاهش میکرد و از شادی کودکش لذت میبرد. مادر ناگهان تمساحی را دید که به سوی فرزندش شنا میکند. مادر وحشت زده به سمت دریاچه دوید و با فریاد پسرش را صدا زد. پسر سرش را برگرداند ولی دیگر دیر شده بود.


تمساح با یک چرخش پاهای کودک را گرفت تا زیر آب بکشد. مادر از راه رسید و از روی اسکله بازوی پسرش را گرفت. تمساح پسر را با قدرت میکشید ولی عشق مادر به کودکش آنقدر زیاد بود که نمیگذاشت او بچه را رها کند. کشاورزی که در حال عبور از آن حوالی بود، صدای فریاد مادر را شنید، به طرف آنها دوید و با چنگک محکم بر سر تمساح زد و او را کشت. پسر را سریع به بیمارستان رساندند. دو ماه گذشت تا پسر بهبودی مناسب بیابد.

پاهایش با آرواره های تمساح سوراخ سوراخ شده بود و روی بازوهایش جای زخم ناخنهای مادرش مانده بود. خبرنگاری که با کودک مصاحبه میکرد از و خواست تا جای زخمهایش را به او نشان دهد. پسر شلوارش را کنار زد و با ناراحتی زخم ها را نشان داد، سپس با غرور بازوهایش را نشان داد و گفت: این زخم ها را دوست دارم، اینها خراش های عشق مادرم هستند.

 

/ 0 نظر / 12 بازدید